تازه ها
   روغن دنده صنعتي /MOBILروغن دنده
  تامين مواد و تجهيزات
  سود كاستيك پرك،سود جامد پرك
  توليد کننده و توزيع کننده انواع
  بهترين خريدار نفت بي بو (تناژ
  فروشنده مواد شيميايي و تجهيزات
  خريد و فروش نفت کوره (مازوت)
  توليد كاستيك سودا سفارشي زير
  فروش نفت سياه روسيه
  توليد کننده و فروشنده روغن 10 با